Chaty Świerkowe Wzgórze
ul. Podleśna 5, 58-540 Karpacz
kom.: +48 721 242 524
kontakt@chatyswierkowewzgorze.pl

KORONAWIRUS KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020r., z naszych usług będą mogli korzystać goście, którzy spełniają jeden z dwóch wyżej wymienionych warunków: - wykonują zawody medyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; zgodnie z ww. rozporządzeniem, potwierdzeniem wykonywania zawodu medycznego jest „dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą”; wobec powyższego przed wpuszczeniem Gości do naszych chat, zobowiązani jesteśmy: A. w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę otrzymać od Państwa dokument wystawiony przez taki podmiot B. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie działalności leczniczej: wydruk z CEiDG lub równoważny dokument wskazujący na wykonywanie takiej działalności, - są funkcjonariuszami albo żołnierzami służb wymienionych w par. 10.2.11 ww. rozporządzenia w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych; zgodnie z par. 10.3.4, potwierdzeniem wykonywania zadań służbowych jest legitymacja służbowa. Po dokonaniu rezerwacji, prosimy o bezzwłocznie wysłanie na adres: kontakt@chatyswierkowewzgorze.pl: - skan lub zdjęcie ww. dokumentów, dotyczących osób, które mają przebywać w chacie, - skan lub zdjęcie oświadczenia o ilości osób o następującej treści: „Oświadczam, iż w związku z dokonaną przeze mnie rezerwacją numer: ……………………………………… w Karpaczu, w chacie będą przebywać …….. osoby”, czytelny podpis. Informujemy, iż w związku z pandemią proces przyjęcia Gości do naszych chat odbywa się bez udziału Zarządcy, a Goście uzyskują dostęp do klucza w umówionym z Zarządcą przed przyjazdem miejscu.